مجله اينترنتي هلو

مجازات افرادي که به اموال مردم و دولت آسيب مي رسانند چيست؟،افرادي که اموال دولت و يا مردم را تخريب مي کنند با اين مجازات ها روبه رو هستند