مجله اينترنتي هلو

خانم هاي باردار مواظب بيماري آبله مرغان باشيد،عوارض بيماري آبله مرغان براي زنان باردار و جنين،آبله مرغان در زنان بارداري چه عوارض براي جنين دارد