کساني که گاهي به نعل مي زنند

سخنان انيشتن,آلبرت انيشتن,به نعل زدن,جملات آموزنده,جملات زيبا,مجله اينترنتي هلو,
آلبرت انيشتن مي گويد براي کساني که گاهي به نعل مي زنند و گاهي به ميخ

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو