گريه زن سوئدي براي امام حسين

گريه زن سوئدي,گريه براي امام حسين,گريه غير مسلمان براي امام حسين,قيام عاشورا,
زن سوئدي بعد از شنيدن ماجراي عاشورا براي امام حسين گريه کرد ، امام حسين متعلق به همه مردم جهان است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو