تهراني ها نفس راحتي بکشند امروز هوا پاک است

هواي تهران پاک است,تهراني ها نفس بکشند,آلودگي هواي تهران,آسمان آبي تهران,
بعد از چند روز امروز گفتند که تهراني ها مي توانند راحت نفس بکشند و هواي تهران پاک است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو