مضرات نگاه کردن به تلويزيون / تلويزيون باعث مرگ مي شود

نگاه کردن به تلويزيون,عوارض تلويزيون,مرگ زود رس,عوامل چاقي,عوامل بيماري هاي قلبي,خشونت در تلويزيون,هيجانات تلويزيوني,
يکي از عوامل چاقي نگاه کردن زياد به تلويزيون است ، نگاه کردن زياد به تلويزيون عوارض زيادي دارد ، از نگاه کردن زياد به تلويزيون خوداري کنيد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو