شورهم را کشتم و سرش را از تن جدا کردم

زن رواني,زن قاتل,قتل شوهر,اخبار پليس,
اعترافات زني که شوهرش را کشت و سرش را از تن جدا کرد،زن رواني شوهر خود را به قتل رساند،من شوهرم را کشتم،داستان واقعي قتل شوهر به دست زن رواني

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو