دختري به خاطر باج خواهي اينترنتي خودکشي کرد

برندي,دختر 18 ساله,خود کشي,باج خواهي اينترنتي,اخاذي,بازجويي پليس,خواهر برندي,
برندي به خاطر اخاذي اينترنتي خود کشي کرد . به خاطر حفظ آبرو دست به خود کشي زد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو