مجله اينترنتي هلو

کساني که به فرهنگ غرب افتخار مي کنند بروند سوريه و فرهنگ غرب را که به دست داعش اجرا مي شود ببينند

جايگاه تبليغات شماجايگاه تبليغات شما